Help with Search courses

Daily Challenge_May_2020/21

2020 මැයි 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය  විනඩි 30යි. 
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_May_2020/20

2020 මැයි 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 20 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය විනඩි30යි. 
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_April_2020/20

2020 අප්‍රියෙල් 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින්යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය විනඩි30යි
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_April_2020/21-free

2020 අප්‍රියෙල් 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින්යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය තත්පර 30 යි   විමසීම්: 0714404885

Online Classroom

මෙහි දක්වා ඇති ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න. එම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු live ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කරනු ලැබේ 0714404885


Daily Challenge_March_2020 /20

2020 මාර්තු 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය තත්පර 30යි 
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_March_2020/21

2020 මාර්තු 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය තත්පර 30යි 
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_February_2020/21

2020 පෙබරවාරි 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය තත්පර 30යි 
විමසීම්: 0714404885

Daily Challenge_February_2020/20

2020 පෙබරවාරි 1 වනදා සිට ආරම්භ වන අතර සෑම දිනකම බහුවරණ ප්‍රශ්ණ 10 කින් යුත් ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් ඇත.කාලය තත්පර 30යි 
විමසීම්: 0714404885